OBJECTIVE OF VSCA

OBJECTIVE OF VSCA

  • Connect with all coffee industry, players & consumers globally increasing overall awareness, knowledge, fundamentals & trade interest of Vietnamese coffee.
  • Increase export of Vietnamese coffee with the expertise to grow and be the producers of carefully harvesting and processing their crops, coffee plants need to be carefully cultivated and harvested and adhere to best processing speciality coffee practices.
  • To boost Vietnamese Coffee trade to be number 1 coffee exporter of the world, currently at number 2.
  • To boost up Vietnamese coffee ranking to be among the TOP 10 Coffee Association coffee companies in the world.
  • Change, transition & integrate the landscape of traditional Vietnamese coffee culture into the latest wave of specialty coffee.

________________________________________________________________________

MỤC TIÊU CỦA HIỆP HỘI CÀ PHÊ VIỆT NAM

  • Kết nối với tất cả ngành cà phê, người chơi và người tiêu dùng trên toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức, kiến ​​thức, nguyên tắc cơ bản và sự quan tâm thương mại đối với cà phê Việt Nam.
  • Tăng cường xuất khẩu cà phê Việt Nam với chuyên môn để trồng và là người sản xuất thu hoạch và chế biến cẩn thận cây trồng của họ, cây cà phê cần được chăm sóc và thu hoạch cẩn thận và tuân thủ các quy trình chế biến cà phê đặc sản tốt nhất.
  • Đẩy mạnh các hoạt động thương mại về cà phê, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu cà phê số 1 thế giới (hiện đứng thứ 2).
  • Đẩy mạnh để thứ hạng cà phê Việt Nam nằm trong TOP 10 cà phê của Hiệp hội cà phê các Công ty trên thế giới.
  • Thay đổi, chuyển đổi & tích hợp toàn cảnh văn hóa cà phê truyền thống Việt Nam vào làn sóng cà phê đặc sản mới nhất.