Tầm nhìn & Sứ mệnh

PURPOSE

VSCA will foster and build a global coffee community and support the work of making specialty coffee a strong, equitable and sustainable activity for the entire value chain.

MỤC ĐÍCH

VSCA sẽ thúc đẩy và xây dựng một cộng đồng cà phê toàn cầu và hỗ trợ hoạt động để đưa cà phê đặc sản trở thành một hoạt động phát triển mạnh, bình đẳng và bền vững cho toàn bộ chuỗi giá trị.

________________________________________________________________________

VISION

To be te key coffee association to lead Vietnamese coffee industries into number 1 globally.

TẦM NHÌN

Định hướng chiến lược và đưa ngành cà phê Việt Nam trở thành số 1 toàn cầu.

________________________________________________________________________

OUR MISSION

Attract, inspire and expand the global sustainable coffee specialty community through the role of leader, to guide and organize events, education and research in Vietnam.

SỨ MỆNH

Thu hút, truyền cảm hứng và mở rộng cộng đồng cà phê đặc sản toàn cầu bền vững thông qua vai trò leader, nhằm định hướng và tổ chức các sự kiện, giáo dục và nghiên cứu tại Việt Nam.